Tidningar 2021

Staden måste alltid utvecklas och anpassas efter människors behov, men man måste vara medveten om att stadsbyggande är långsiktigt och av nödvändighet innebär det långa processer från idéskiss till färdig stadsdel. Om man gör det på fel sätt är risken att inte bara fysiska, materiella...

Många kommuner står inför valet att bygga ett nytt badhus eller renovera en befintlig anläggning, som ofta är från 1970- eller 1980-talet. Underhållsbehovet kan vara starkt eftersatt, vilket kräver stora investeringar. Ett badhus är ofta den mest avancerade och kostsamma bygg- naden i en kommun. Stora...

I licentiatavhandlingen  “Samnyttjad mark och urbana allmänningar: en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn” lyfter lantmätaren Per Larsson fram potentialen i att samnyttja mark utifrån ett resursbaserat perspektiv. Bakgrunden till forskningen utgörs av de samhällsutmaningar som består i den tilltagande konkurrensen om mark som uppstår...

Lekplatser är en viktig pusselbit i stadsmiljön – extra aktuellt efter att barnkonventionen blev lag i Sverige förra året. Eskilstuna, Linköping och Växjö är tre kommuner som har höga ambitioner i sitt arbete med lekplatser. Eskilstuna kommun förvaltar knappt 100 allmänna lekplatser. Placering, utformning och innehåll...