Tidningar 2018

Påföljd, i form av entledigande och i värsta fall indragen certifiering, uteblir oftast när en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, missköter sitt uppdrag. Många kommuner avstår från påföljd mot KA därför att processen anses dömd att misslyckas. Det framgår av Stadsbyggnads förfrågningar hos ett 20-tal kommuner,...

Det som påverkar godsflöden och persontransporter är stadsrummet, gatustrukturerna och vägnätet, och om det finns spårbunden trafik och liknande, säger Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Stadens form och struktur är avgörande, hur gatunät, större vägar och liknande hänger ihop,...

Hos ledande kommunpolitiker är social hållbarhet numer ett tungt politiskt argument.  Från att ha funnits med i planarbetets skrivningar, men inte getts någon särskild betydelse, har en kusligt stark verklighetskoppling gett begreppet ny politisk tyngd. Segregerade bostadsområden med hög kriminalitet ställer krav på politisk handling...