Artiklar

Hos ledande kommunpolitiker är social hållbarhet numer ett tungt politiskt argument.  Från att ha funnits med i planarbetets skrivningar, men inte getts någon särskild betydelse, har en kusligt stark verklighetskoppling gett begreppet ny politisk tyngd. Segregerade bostadsområden med hög kriminalitet ställer krav på politisk handling...

I Plan- och bygglagen står det skrivet att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bra skrivet, eller hur? Det står också...

För hundra år sedan hade Sverige ett av Europas sämsta bostadsförhållanden. Tack vare en långsiktig politisk ambition att skapa goda livsmiljöer för alla byggdes ett system av kommunala bostadsbolag, subventioner, lagar och regler. Dessa stöttade framväxten av en bostadsförsörjning vilken rönt internationellt anseende för sin...

Markpriserna i Stockholm är högt uppdrivna och man bygger högre och tätare än någonsin tidigare. I denna nya stadsbygd offras sol och ljus, det blir trångt och mörkt på gårdar och i bostäder. Bostadshus byggs i parker, på naturmark, idrottsplatser och skolgårdar. Skogsbackar, ängar och...

Den stora majoriteten svenska kommuner deklarerade bostadsbrist under 2017 – fler än någonsin tidigare (Boverket 2017) – och behovet av nya bostäder som skulle behöva byggas fram till 2025 uppskattades nyligen till 710 000 (Boverket 2016). Byggtakten är enligt dessa rapporter alltför låg och motsvarar...