Artiklar

En handlingsplan finns som stöd i arbetet med stadens olika grönstrukturprojekt. Parker, gröna stråk och naturområden finns samlade under ett paraply. ”Tack för att ni gör så fint i Västergårdsskogen.” Det här är bara ett av liknande meddelanden vi på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg får in efter...

I dagens samhälle är det i regel nya material och nya resurser som används vid projektering av byggnader. Överblivet nytt material blir ofta till avfall och slängs i stället för att sorteras, lämnas tillbaka eller användas i nya projekt. Även när äldre byggnader rivs för...

Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation för att dra fördel av det växande miljö- och klimatintresset. Återkommande uttryck, är ”klimatneutral” och ”klimatkompensation” vilket kan upplevas som både otydligt och förvirrande. Ofta görs det...

Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ger stora förbättringar av utsläppsnivåer, men då måste man på samhällsnivå först göra det lätt att göra rätt. Och för att...

I Umeå gillar man att samverka, gärna i nya och ibland oväntade konstellationer. När staden ska växa tar man tillfället i akt att tillsammans med många viktiga aktörer planera för en långsiktigt hållbar god stadsutveckling i det nya området Tomtebo strand. Här ska 3000 bostäder...