Artiklar

I många kommuner är näringslivsfrågor något som främst näringslivschefen arbetar med. Förvaltningar som stadsbyggnad och miljökontor jobbar också med företag men utifrån ett annat perspektiv och ofta med andra glasögon. Fokus ligger på att gestaltning och lagstiftning skall följas. Går detta att förena? Jag tror...

Det allt mer digitaliserade samhället och teknikutvecklingen gör att vi kan använda våra informationsmängder på nya sätt än vad vi traditionellt har kunnat göra. Eftersom cirka 80 procent av en kommuns totala informationsmängd direkt eller indirekt kan knytas till geografiska lägen utgör geografisk information i...

I slutet på 1990-talet var det uppenbart att Kungsholmen utsattes för ett hårt tryck vad gäller nybyggnation. Hamn- och industriområdet vid vattnet och övrig heterogen bebyggelse från olika tidsepoker borde kunna utnyttjas bättre. Området utsågs till ett av fem stadsutvecklingsområden i Stockholms översiktsplan 99. Nya friska...

Skåne förbereder sig för framtidens permanent högre havsnivåer. Ute i kommunerna pågår planering, om än i lite olika tempo och inte alltid i den riktning som vore mest önskvärd. Åtföljd av en klass 3-varning drog stormen Sven in över den skånska västkusten den 5 december 2013...

Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata samt enhetliga referenssystem kan göra stor skillnad. Det kan exempelvis betyda skillnad mellan liv och död och innebära att ekonomiska förluster i samband med katastrofer och samhällskriser blir mindre omfattande. Med enhetliga geodata och referenssystem effektiviseras också många...