Artiklar

Det allt mer digitaliserade samhället och teknikutvecklingen gör att vi kan använda våra informationsmängder på nya sätt än vad vi traditionellt har kunnat göra. Eftersom cirka 80 procent av en kommuns totala informationsmängd direkt eller indirekt kan knytas till geografiska lägen utgör geografisk information i...

I slutet på 1990-talet var det uppenbart att Kungsholmen utsattes för ett hårt tryck vad gäller nybyggnation. Hamn- och industriområdet vid vattnet och övrig heterogen bebyggelse från olika tidsepoker borde kunna utnyttjas bättre. Området utsågs till ett av fem stadsutvecklingsområden i Stockholms översiktsplan 99. Nya friska...

Skåne förbereder sig för framtidens permanent högre havsnivåer. Ute i kommunerna pågår planering, om än i lite olika tempo och inte alltid i den riktning som vore mest önskvärd. Åtföljd av en klass 3-varning drog stormen Sven in över den skånska västkusten den 5 december 2013...

Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata samt enhetliga referenssystem kan göra stor skillnad. Det kan exempelvis betyda skillnad mellan liv och död och innebära att ekonomiska förluster i samband med katastrofer och samhällskriser blir mindre omfattande. Med enhetliga geodata och referenssystem effektiviseras också många...

Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn har en av nycklarna. – Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är mer...